مجموعه اس ام اس عاشقانه سری 22 که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.

Sms-Love 22

بادكنك ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

The kites always rise with adverse winds.

---------------------------------------

برای خود زندگی كنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران.

Live for ourselves not for showing that to others..

---------------------------------------

سفری به طول هزار فرسنگ با یك گام آغاز می شود..

A distant tour begins with one step...

---------------------------------------

بازنده ها در هر جواب مشكلی را می بینند، ولی برنده در هر مشكلی جوابی را می بیند.

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.

---------------------------------------

به جای موفقیت در چیزی كه از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شكست بخورم كه از آن لذت می برم(هینز سیندی).

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.

---------------------------------------

بادبادك تا با باد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفت.

If the kite doesn't face adverse wind it won't rise...

---------------------------------------

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد.

You will reap what you plant in your minds farm.

---------------------------------------

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد.

If you won't be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.

---------------------------------------

آن كه امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت.

هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست

Who looses today, won't find tomorrow

There is nothing important as today.

---------------------------------------

چنان باش كه بتوانی به هر كس بگویی مثل من رفتار كن

Try to be one that you can tell all: be as me.

---------------------------------------

یک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد.

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason.

---------------------------------------

انسان هر چه بالاتر برود احتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود (( ادیسون ))

Whatever human rise his trousers inset will be seen more.

---------------------------------------

هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند .(( الیزابت تیلور ))

When you catch in a calumny, you know your real friends.

---------------------------------------

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند .(( مارک تواین ))

Love is a green glass that you see the chaff as alfalfa with it.

---------------------------------------

من نمیگویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد اما اعتقاد دارم باید برای بار دوم هم نگاه کرد .(( ویکتور هوگو ))

I don't say don't fall in love in first glance but I believe that you should glance for the second time.

---------------------------------------

هرگز به احساساتی که در اولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید .(( آناتول فرانس ))

Don't believe your sense of first meeting never.

---------------------------------------

تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .(( پائولوکوئیلو ))

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.

---------------------------------------

مهم نیست چه پیش آمده ، تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان .( دیل کارنگی )

It isn't important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles..

---------------------------------------

علف هرزه چیست ؟گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است .(( امرسون ))

What is forb? It is a plant that we don't know its profits yet.

---------------------------------------

بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا .(( وئیس لومباردی ))

Winning is nothing but trying to win is all thing.

---------------------------------------

اگر نمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی".

If you can't be with your love, try to love who you are with.

---------------------------------------

از من پرسید :تو مال منی؟ گفتم:آره!مال خود خودتم. هر كاری دلت می خواد باهام بكن. گفت :هر كاری؟ گفتم:آره. ............ تنهام گذاشت و رفت

He asked me: you are mine? I told: yes, I'm yours, do what you love with me. He told: what I loved? I told: yes...he left me alone and went.

---------------------------------------

عشق چیست؟ افسانه ای بیش نیست.. با لبخندی آغاز می شود با بوسه ای جان می گیرد با قطره ای اشك پایان می پذیرد

What is love? It's just a myth, it begins with a smile, it comes to life with a kiss and ends with tears.

---------------------------------------

این جمله همیشه یادت باشه: زندگی گل سرخی است كه گلبرگهایش خیالی و خارهایش واقعی است

Keep this sentence in your mind always: life is a red flower, its petals are just dream and its burs are fact.

---------------------------------------

دلم احساس غم دارد/ در این انبوه ویرانی/كمی تا قسمتی ابری/ و شاید باز بارانی

My heart feels grief/ in this clump of destructions /a little to a part cloudy / or may rainy again.

---------------------------------------

چنین گفت زرتشت.........عاشق عاشق شدن باش و دوست داشتن را دوست بدار از تنفر متنفر باش به مهربانی مهر بورز با آشتی آشتی كن و از جدایی جدا باش..........

Zartosht said: love the loving and like to like, hate from abhorrence, be kind to affection, placate with peace and be apart from divorcement....

---------------------------------------

زندگی را از طبیعت بیاموزیم ، چون بید متواضع باشیم ، چون سرو ، راست قامت‌‌، مثل صنوبر، صبور، مثل بلوط مقاوم، مثل رود روان، مثل خورشید با سخاوت و مثل ابر با كرامت باشیم.

Let learn living from the nature, being humble as willow( Bid), being right stature as cedar( Sarv), being patient just as spruce (senobar), being strong as chestnut (balut), being fluent just as river, being bountiful as sun and donor just as clouds.

---------------------------------------

كاش می شد گریه را تهدید كرد/ مدت لبخند را تمدید كرد/ كاش می شد در میان لحظه ها/ لحظه ی دیدار را نزدیك كرد

I wish it was possible to threaten the crying/ extend the time of laughing/ I wish among the moments/ we could make near the moment of meeting.

---------------------------------------

من بی پناهم تو بی گناهی - دل به تو دادم ، چه اشتباهی- از تو كشیدم شكل كبوتر - نقاشی ام رو بگذار و بگذر- تو این نبودی، من بد كشیدم - آخه دلت رو هرگز ندیدم- تو بی گناهی، من بی پناهم - ایمن بمانی از اشك و آهم

I am shelterless you are innocent, I gave my heart to you, what a wrong, I paint a pigeon from you, leave my painting and pass, you were not such this I painted badly, because I didn't see your heart never, you are innocent I am shelterless, stay safe from my tears and woe...

---------------------------------------

یك شبی با یاد تو بدرود خواهم گفت و رفت/ خاطراتت را به جوی آب خواهم گفت و رفت/ در فرار شعرهایم یك شبی خواهم نشست/ آخرین اشعار خود را بر تو خواهم گفت و رفت/ با خیالت بر دیار قصه ها رفتم ولی

One night I will say bye and will leave/ I will say your memories to the sike and will leave/ I will sit in the top of my poems one night/ I will say my last poem from you and will leave/ I went to the land of stories whit your dreams but...

---------------------------------------

همیشه برای كسی بخند كه میدونی به خاطر تو شاد میشه... واسه كسی گریه كن كه میدونی وقتی غصه داری و اشك میریزی برات اشك می ریزه... برای كسی غمگین باش كه در غمت شریكه... عاشق كسی باش كه دوستت بداره!

Always smile for one that you know will be happy for you...cry for the sake of one that you know when you have sorrow and you are crying will cry for you...be upset for the sake of one that is partner of your grief, and love one that likes you...

---------------------------------------

شبی غروب می كنم كنار چشمهای تو/ وبی گناه می روم به دار چشمهای تو/ من از تمام عاشقی به این بسنده می كنم /كه یك دقیقه سر كنم كنار چشمهای تو

One night I will go down beside your eyes/ and will go innocently to the corded of your eyes/ I am sufficient in love to this/ that I pass 1min beside your eyes

---------------------------------------

نگاهی آشنا به یاس كردم/ تو را در برگ گل احساس كردم ...خلاصه در كلاس ناز چشمت/ دو واحد عاشقی را پاس كردم

I looked familiarly at the Yaas, I felt you in the petal of flower...in the class of your eyes mincing/ I passed 2lesson of being lover

---------------------------------------

زمانی كه مرا به دنیا آوردند می گفتند همه را دوست بدار اكنون كه دیوانه وار دوستش دارم می گویند فراموشش كن

When they born me they said: "love every one" and know that I love frenzied they are saying: "forget"

---------------------------------------

یك عشق عروج است و رسیدن به كمال ، یك عشق غوغای درون است و تمنای وصال ، یك عشق سكوت است و سخن گفتن چشم ، یك عشق خیال است و....خیال است و....خیال

Love is an ascent and reach to perfection, a love is inside hubbub and is the request of joiner, a love is silence and eyes speaking, a love is a dream and...is a dream and...dreams...

---------------------------------------

اگه از یاد تو رفتم... اگه از یاد تو رفتم اگه رفتی تو زدستم اگه یاد دیگرونی ...من هنوز عاشقت هستم با وجود اینكه گفتی ...دیگه قهری تا قیامت با تموم سادگی هام/ گفتم اما.... به سلامت شاید این خوابه كه دیدم ...هر چه حرف از تو شنیدم قلب ناباور من گفت من به عشقم....نرسیدم! پیش از این نگفته بودی ... غیر من كسی رو داری توی گریه توی شادی ....سر رو شونه هاش بذاری تو رو می بخشم و هرگز دیگه یادت نمی افتم.... برو زیبای عزیزم ... تو گرونی ... من چه مفتم

If you forget me...if you forget me, if you leave me, if you are for others...I love you yet despite that you said you huff with all my purities for ever/I said but...bye! May this is just a dream...what I heard from you my beliefless heart said I didn't receive to my love! You didn't say before...that you have another one in your laughing in your crying except me...if you rest your head in my shoulders I forgive you and never remind you...go my beautiful darling...you are expensive ...I am gratis

---------------------------------------

ما دو تن مغررو

هر دو از هم دور

وای در من تاب دوری نیست

ای خیالت خاطر من را نوازشبار

بیش از این در من صبوری نیست

بی تو من بی تاب بی تابم

من به دیدار تو می آیم

We are two prideful

Far apart each other

I haven't vim of being apart

O that your dream fondling my mind

I am so impatient without you

I am coming to see you

---------------------------------------

ناله پنداشت که در سینه ما جا تنگ است

رفت و برگشت سراسیمه که دنیا تنگ است

The grief imagined that my heart is narrow

It went and came back that world is narrow.

---------------------------------------

با ما باشی یا تنها، اینجا باشی یا آنجا، برکه باشی یا دریا، جنگل باشی یا صحرا، هر چه باشی تو هر جا، یادت همیشه با ما

You be with us or alone, you be here or there, be lake or sea, be jungle or desert, what you be in everywhere, your memory is always with us...

---------------------------------------

بی من اگر آرامی ، من نمی خواهم کنارم باشی

با شکست قلبم تو اگر پیروزی، آرزوی دل من نیز کامیابی توست

من تنها به تو می اندیم که مبادا خاری به دلت ریش آرد

If you are in calm without me, I don't want you be with me

If you are winner with breaking my heart, my heart wish is your success

I just think about you (I am just worry about you) that a bur don't hurt your heart

---------------------------------------

حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست..بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است. بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش ، بلکه به ناگفته هایش گوش کن

The fact of a person isn't the same that the person shows, haply the fact is same that the person can't show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said.

---------------------------------------

اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید ، خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید. شریعتی

If you want to destroy a fact, don't attack well, advocate it badly.

---------------------------------------

سرمایه های ماورایی هر دلی ، حرفهایی است که ان دل برای نگفتن دارد. شریعتی

The paranormal asset of every heart is that heart unsaid.

---------------------------------------

بگذار شیطنت عشق چشمان ترا به برهنگی خویش بگشاید. هر چند آنجا جز رنج و پریشانی نباشد.اما کوری را به خاطر آرامش تحمل نکن

Let arches of love, open your eyes to the nudity of itself, however there is nothing there except affliction and confusion but don't tolerate being blind for the sake of solace.

---------------------------------------

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای

To judge about your achievement, think about what you earned instead of what you lost.

---------------------------------------

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. دانته

Always the huge blaze is from small spunkie.

---------------------------------------

مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشد. منسیوس

The big man is who has an infantine heart.

---------------------------------------

هرگاه بفهمی اهدافت را خودت تعیین می کنی، می فهمی زندگی ات را هم خودت شکل می دهی.وین دایر

When you understand that you specify your aims, you will know that you make your life yourself.

---------------------------------------

دیگران را ببخشید نه به این علت که آنها لیاقت بخشش ترا دارند به این علت که تو لیاقت آن را داری که آرامش داشته باشی.(من می خواهم او را با تمام بدیها و نامردیهایش ببخشم چون واقعا احتیاج به آرامش دارم)

Forgive the others, not for that they have aptitude of your forgiveness, just for this, that you have aptitude of solace. (I want to forgive him with all his being bad and dastard because really I need solace.)

---------------------------------------

بیشترین تاثیر افراد نیک ، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.رالف والد وامرسون

We will feel influence of good person when we lose them.

---------------------------------------

ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.اوریسون سوئت ماردن

We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves.

---------------------------------------

خود را مقید کنید که از حد انتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید.هنریواردبیچر

Force yourself to be best that others expect from you.

---------------------------------------

روح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality.

---------------------------------------

به خصلتهای خود بیش از آبرو و حیثیت اهمیت دهید زیرا: خصلتها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو و حیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند

Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you.

---------------------------------------

تنهایی از همنشین بد بهتر

همنشین شایسته از تنهایی بهتر

نکو گفتن از سکوت بهتر

سکوت از بد گفتن بهتر

Solitude is better that bad friend

A proper friend is better that solitude

Don't say speaking is better that silence

Silence is better that speaking badly.

---------------------------------------

اسرار خویش به کسی مگوی زیرا سینه ای که در حفظ راز خود به ستوه اید از سینه دیگران نباید انتظار امانت داشته باشد

Don't say your secrets to others, because the heart that is tired from itself secrets, shouldn't expect others to be trustee.

---------------------------------------

انسانها نه به نسبت تجارب خود بلکه به نسبت ظرفیتی که برای تجربه کرد دارند عاقل هستند.جرجبرناردشاو

Human is wise because of the capacity that they have for new experience not for their experiences.

---------------------------------------

اگر ارزشهای واقعی خود را نمی شناسید خود را برای رنج آماده کنید.آنتونی رابینز

If you don't know your real price, be ready for affliction.

---------------------------------------

ای عزیز بر سه چیز اعتماد نکن: بر دل..بر وقت... بر عمر

دل زنگ پذیر است. وقت را تغییر است. عمر در تقصیر است

O dear, don't believe in these3: in heart...in time ...and age

Because the heart will corrode, the time will change, and the age is in decreasing.

---------------------------------------

فردا و دیروز با هم دست به یکی کردند: دیروز با خاطراتش مرا فریب داد. فردا با وعده هایش مرا خواب کرد. وقتی چشم گشودم امروز هم گذشته بود

Yesterday and tomorrow get friend: yesterday deceive me with its memories and tomorrow make me asleep with its behest. When I opened my eyes today was passed too.

---------------------------------------

تمام لحظه ها زیبا هستند . این تو هستی که باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم... تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند. این تو هستی که باید توانایی دیدن داشته باشی..... تمام لحظه ها با نیایش همراهند. اگر همه را با سپاسی ژرف بپذیری هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. اوشو

All moments are beautiful; you should accept and be ready to deference. All moments are full of gifts, you should see...all moments are full of invocation, if you accept all with a deep thank, there will be no problem.

---------------------------------------

وقت شادیها ؛صفا....وقت غصه ها ؛گذشت

اینها رمز و راز پایندگی اند

Time of happiness: delectation...time of grief: was passed

These are secret of lasting.

---------------------------------------

آنجا که راه نیست خدا راه می گشاید

When there is no way God opens a new way.

---------------------------------------

جهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما

آنگاه که دنیا به شما روی آورد یاغی نشوید. و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید

World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you.

When it smiles you don't be forward, and when it turns from you try to be patient.

---------------------------------------

به افکار خود اهمیت بدهید، این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوند

Overrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality.

---------------------------------------

راههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرادهید. به آنان اطمینان خاطر بدیهم. اجازه بدهیم که گریه کنند. به انها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی است.

The ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don't cry, learn to them that grief is a normal happen.

---------------------------------------

انسان خوش خوی و متمدن واقعا زیباست. دکتر ماکارنکو

Well behavior and debonair human is really beautiful.

---------------------------------------

بخشش خوب است....بهتر از آن فراموش کردن آن است

Forgiving is good...but forgetting is better.

---------------------------------------

من کفش نداشتم و مدام شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی را دیدم که پا نداشت

I didn't have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn't has foot.

---------------------------------------

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم

Let's learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing.

---------------------------------------

نشانه های هشداردهنده افسردگی: نگاه بدبینانه.... تمرکز بر روی مشکلات..... از دست دادن شوق و علاقه در زندگی..... پایین آمدن میزان انرژی..... آیه یأس خواندن.... اشکال در خواب شبانه

The warnfull signs of dumps: being pessimist, focusing on problems, loosing the happiness, being despair, having problems in night asleep.

---------------------------------------

حکیمی گفته است برای احساس خوشبختی به هیج واقعه بیرونی نیاز نیست خوشبختی کیفییتی ازذهن است که اندیشه اززمان لذت میبرد هرگز کسی به موفقیت نرسیده است مگر اینکه درگوشه ای ازوخود خودبه جیزی برترازشرایط زمانه ایمان داشته است

There is no need to happenings to feel the luck, luck comes from our minds because the mind enjoy from time, nobody was successful unless in his mind he believes sth with time conditions.

---------------------------------------

شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود را بپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان.

6ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.

---------------------------------------

شاه کلید عشق ، تسلیم است.

Just key of love is deference.

---------------------------------------

داشتن کافی نیست، باید اقدام کرد

خواستن کافی نیست، باید کاری کرد

Having sth isn't enough, you should proceed

Wanting isn't enough, you should do sth.

---------------------------------------

برای گفتن دوستت دارم تنها لحظه ای کافی است، اما برای اینکه نشان بدهید چقدر... یک عمر زمان لازم است

For saying I love 1moment is enough but to showing it one age is not enough.

---------------------------------------

احساس سوختن به تماشا نمی شود....آتش بگیر تا بدانی چه می کشم

You can't feel affair with watching, when you ignite will know what it is.

---------------------------------------

سهم من از تو چه بوده غیر آزار .... تویی که دنیا برات شده یک بازار

من ترا به چشم یاری دیده بودم.... تو مرا به چشم یک خریدار

What is my share from having you except annoyance... you that world is a bazaar for you.

I didn't look at you with the eyes of playing...and you didn't look at me with eyes of buyer.

---------------------------------------

آنکس که گریه می کند یک درد دارد... آنکس که می خندد هزار و یک درد

Who cries have a grief...who laughs has so grief.

---------------------------------------

من ساده و بی رنگم. من عاشق دلتنگم. صد بار بزن و قطع کن . من عاشق تک زنگم

I am pure and colorless, I'm nostalgic lover, call and cut up, I'm lover of just1 ring.

---------------------------------------

حرفهایی است برای نگفتن، حرفهایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورد و سرمایه هر کس به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد

There are some words to stays unsaid, the words that never will be said, and every ones asset is his unsaids.

---------------------------------------

می زند باران نفرت پشت شیشه..... حکم قلبم را نوشتن : تنهایی تا به همیشه

The rain of hate meet the window...I wrote my heart canon: solitude for ever.

---------------------------------------

لحظه به لحظه ، دم به دم ، ساعت به ساعت می خواهمت

گر خوشم یا ناخوشم ، در دو حالت می خواهمت

I want you moment to moment, hour to hour

Healthy or unhealthy I want you.

---------------------------------------

همیشه عاشق به جرم نکرده می سوزد

نصیب ما هم از این پس ؛ نهیب تهمتهاست.

Always the lover burns for the sake of what he didn't, my heart share is accusal..

---------------------------------------

تو چه دانی که بی خبر ماندن ز عزیزان چه عاقبت سوز است

گر شدی مهربان؛ همین دم شو، کانچه امروز هست فردا نیست

You didn't know being incognizant from dears, has how bad finale.

If you want to be kind, be kind this moment, because what we have today we won't have tomorrow.

---------------------------------------

یکدم گمان مبر ز خیال تو غافلم...... بنشستم اگر خموش ، خدا داند و دلم

Don't think that I am away of your memories even 1moment...if I am silent God knows and my heart.

---------------------------------------

راز شاد زیستن، انجام دادن آنچه دوست داریم نیست بلکه دوست داشتن آن چیزی است که انجام می دهیم.

Secret of living happy: don't do what you love; haply love what you do..!

---------------------------------------

ارزش تو به اندازه آن چیزی است که به آن دل می بندی پس مواظب باش که به کمتر از بی نهایت عشق ، دلبسته نشوی.

Your price is sth that you adore them, take care that don't adore sth less that extreme.

---------------------------------------

به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادته

Look at the stars, laugh to their winking, but don't love them, because their winks are just from habit.

---------------------------------------

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم، کمی با کفشهای او راه بروم. دکتر شریعتی

O my God, help me that when I want to judge about one walking, first I walk little with his shoes.

---------------------------------------

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود. ویکتور هوگو

Believe that the less kindness won't be forgotten even from weak minds.

---------------------------------------

هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندن

Do you know? A fortune that you don't use, is others wish.

---------------------------------------

ماه را هدف قرار بده تا اگر هم به خطا رفتی جایی کیان ستارگان سر در آوری. لس براون

Target the moon that if you went wrong you be found between stars.

---------------------------------------

میدونی فرق تو با کبوتر چیه؟

کبوتر از قشنگیش اسیر می شه... تو با قشنگیت اسیر می کنی

Do you know what your deference from a pigeon is?

Pigeon is been captive for his beauty, but you bind with your beauty.

--------------------------------------

اگر می خواهی بدانی چند تا دوستت دارم انگشتت را بذار روی نبضت... دیدی ؟ دوست داشتنم تمامی نداره !

If you want to know how many I love you, put your finger on your beat, did you see? My loving won't be finish ever.

---------------------------------------

دانستن کافی نیست...باید به دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل

Knowing is not enough we should do what we know.

---------------------------------------

در مدرس از نشاطم کم کردند. از فرصت ارتباطم کم کردند

هر وقت به هم عشق تعارف کردیم. از نمره انظباطمان کم کردند

In school they decrease my happiness, decrease my chance of relations.

When we gave love to each other, they decrease our discipline mark.

---------------------------------------

همیشه ماندن دلیل بر عاشق بودن نیست...خیلی ها میروند تا ثابت کنند که تا ابد عاشقند.

Staying isn't reason of love always, so many go to show they are lover for ever.

---------------------------------------

برای انسانهای بزرگ بن بست وجود ندارد. چون بر این باورند که : یا راهی خواهم یافت... یا راهی خواهم ساخت

There is no stalemate for big mans, because they believe that: I will find a way, if I can't I will make a way.

---------------------------------------

یک راننده به نامزدش اس ام اس میزنه می گه: یک تریلی ارادت دارم خالیش کن ، ماشین بعدی تو راهه

A driver sends a sms to his wife and say: I have carload devotion for you, please deplete the other is coming.

---------------------------------------

اکنون که آفتاب عشقت در قلبم طلوع کرده ، عینک آفتابیم را بده

Now that your love sun rose in my heart, give me my sunglasses.

---------------------------------------

برگرد....بی رحمانه بودنت را می توانم ، اما نبودنت را هرگز

Come back...I can tolerate you when you are butcherly, but I can tolerate your absence never...

---------------------------------------

ز مردم دل بکن یاد خدا کن.... خدا را وقت تنهایی صدا کن.... در آن حالت که اشکت میچکد گرم..... غنیمت دان و ما را هم دعا کن

Abandonment of people and remind the God, call God when you are alone, when your tears falls...value the time and pray us too.

---------------------------------------

خدایا!

ذهنم پریشان است،

قلبم بی قرار است،

افکارم شوریده اند و

درمانده ام.

پس رشته زندگی ام را

به دست های امن تو می سپارم

آن گاه توفان می خوابد

و آرامش تو، حکمفرما می شود.

O God!

My mind is disconsolate

My thoughts are berserk

I'm forlorn

So I give my life control

To your safe hands

Then stream goes

And your solace dominates.